Już był w ogródku, już witał się z gąską — czyli o urządzeniach ochronnych

Urządzenie ochronne[1]dalej: u.o., jak wyjaśnia norma ISO 12100,[2]PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczeństwo maszyn. Ogólne zasady projektowania. Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka to „środek ochronny inny niż osłona” (3.28). Środek ochronny jest zdefiniowany, w tej samej normie, jako… „osłona lub u.o.” (3.26). Najwyraźniej autorzy normy uznali, że nie potrafią niczego dodać do potocznego rozumienia tych pojęć[3]albo może …

Osłony napędzane wg ISO 14120 (5.2.5.4)

Norma PN-EN ISO 14120:2016 Bezpieczeństwo maszyn. Osłony. Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i  ruchomych (norma typu B2, tj. dotycząca środków bezpieczeństwa) zawiera lakoniczną informację o wartościach sił i energii nie powodujących urazów. Jeżeli osłona po zatrzymaniu automatycznie się otwiera, siła zamykania nie może przekraczać 150 N, a energia osłony — 10 J; w pozostałych przypadkach, odpowiednio: …